توسعه شمالی خط یک قطار شهری شیراز


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۲۱۹
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز