اخبار سازمان :


  
           حسام قلعه دار
حسام قلعه دار

فرصت های سرمایه گذاری
بسته های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری

بسته های سرمایه گذاری

کارت پروژه ها

کارت پروژه ها

   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

  

  
راه های ارتباطی :

صندوق پستی:                 7196698893
پست الکترونیک:             info@shirazinvestment.ir
تلفن :                            07136363007-07136363008
نمابر:                             07136361745
آدرس:                          شیراز-بلوارچمران-خیابان شاهد-سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های  مردمی شهرداری شیراز

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز