بسته های سرمایه گذاری

مجموعه پارک و بازیهای آبی آبادیس پروژه سهراب سپهری مجتمع مسکونی گلستان یک
مجتمع پردیس طوبی مجتمع تجاری و مسکونی تلاش مجتمع مسکونی گلستان دو
مجتمع تجاری اداری ایستگاهی میرزای شیرازی پروژه واحد تجاری معالی آباد شفت میان تونلی  s1 پروژه واحد تجاری معالی آباد شفت میان تونلی  s2
پروژه تجاری و اداری شهید فهمیده مجتمع مسکونی رضوان مجتمع تفریحی و ورزشی پارک کوهستانی دراک


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
نظری ارسال نشده است

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز