قوانین و آئین نامه ها

فرم جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت  سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن

نمونه مجوز سرمایه گذاری خارجی

 

فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی

چکیده ای از قانون مالیاتهای مستقم

آیین نامه،تصویب نامه و بخشنامه های مرتبط

 

 


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز