روش های اجرایی سرمایه گذاری- دانلود فایل فرآیند گردش کار در سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز (زمین با مالکیت بخش خصوصی)

-دانلود فایل فرآیند گردش کار در سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز (زمین با مالکیت شهرداری)

-دانلود فایل فرآیند گردش کار در سازمان سرمایه گذاری شهرداری شیراز (تهاتر باعوارض)


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز