فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی انتخاب سرمایه گذار
نوبت اول: 11/12/99                                   
 نوبت دوم: 12/12/99
 
شهرداری شیراز در نظر دارد تجهیز، دکوراسیون، بهره برداری، پرداخت اجاره و سپس انتقال پروژه رفاهی کوهستان به شهرداری به روش سرمایه گذاری E.O.L.T، (تجهیز، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال) به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه دوره بهره برداری به  سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل، جهت اخذ اسناد مناقصه، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز،بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36362423-071 داخلی 303 تماس حاصل نمایند.
 
 
ردیف نام پروژه  
ارزش سرمایه گذاری
 
) ریال)
 
 
دوره تجهیز و نصب تأسیسات پروژه تا شروع دوره بهره برداری(ماه)
دوره بهره­برداری
(ماه)
مبلغ پایه اجاره
  ماهیانه سال اول بهره برداری
) ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
) ریال)
آدرس پروژه
1 مجتمع رفاهی کوهستان 119/659/000/000  
 
 
6
 
 
96 (8 سال) 1000/000/000 5/983/000/000 بلوار حسینی الهاشمی، پارک580 هکتاری
 
 
1- مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال د وم بهره برداری به تناسب 20 درصد به مبلغ اجاره ماهیانه هر سال نسبت به سال قبل اضافه خواهد شد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول فوق میباشد که باید بصورت نقد به حساب سپرده شماره  700792992284 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز واریز و یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به شهرداری، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/12/25 می باشد.
4- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8  صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد.
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، باید به مدت سه ماه باشد .
7- پرداخت هزینه آگهی و کارشناس رسمی دادگستری و تهیه بسته سرمایه گذاری به عهده برنده خواهد بود.
8- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
9- اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به متقاضیان توزیع می گردد.
10- کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها، حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نظر خود را در خصوص برنده اعلام می‌نماید و در موارد استثنایی ممکن است این مهلت با جلب نظر شهردار شیراز تا ده روز دیگر تمدید شود.
11- چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد ‌شد.
12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
13- تضمین حسن اجرای تعهدات دوره ساخت و تکمیل و بهره برداری و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۳۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز