فراخوان

 

به نا م خدا


آگهی مزایده عمومی

نوبت اول: 1399/10/06
نوبت دوم: 1399/10/07
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره عرصه جهت احداث باشگاه اسب سواری و پرورش اسب به مساحت 15000 متر مربع واقع در پارک 580 هکتاری کوهستانی دراک از طریق مزایده عمومی بدون اخذ سرقفلی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده از تاریخ اولین آگهی به آدرس: شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناَ درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 36362423-071 داخلی 303 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
 
موضوع محل پروژه متراژ زیربنا (مترمربع) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) مبلغ پایه اجاره ماهیانه سال اول (ریال) مدت اجاره (سال)
اجاره عرصه جهت احداث باشگاه اسب سواری و پرورش اسب پارک 580 هکتاری دراک 15000 000/000/428 90/000/000 5 سال
 
- مدت زمان لازم جهت تنفس به منظور ایجاد زیر ساخت های اولیه پروژه مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، شش ماه تعیین گردیده است.
- مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در سال دوم 20% ، سال سوم 23%، سال چهارم 25% و سال پنجم 30%  به تناسب سال قبل از آن،  به مبلغ اجاره ماهیانه اضافه خواهد شد.
- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت بازدید از محل موضوع مزایده در ساعات اداری به آدرس : بزرگراه حسینی الهاشمی، پارک 580 هکتاری دراک، بخش اداری مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه به منزله رویت تلقی شده و بعدا نمی توانند در این خصوص اظهار به جهل نمایند.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 428/000/000ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا  فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره  700792992284 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری (ارائه سپرده غیر از موارد اعلام شده مورد قبول نمی باشد).
- برنده مزایده می بایست در زمان انقعاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی جهت پنج  سال را بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد ارائه نماید.
- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99/10/18می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 8  صبح روز یکشنبه مورخ 99/10/21در محل اعلام شده در اسناد می باشد.
- بدیهی است هزینه آگهی و کارشناسی و هرگونه هزینه مرتبط بعهده برنده مزایده خواهد بود.
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد. در اینصورت سپرده شرکت در مزایده مسترد می گردد.
- سایر اطلاعات و شرایط مربوط به مزایده در اسناد قید گردیده است.
- آگهی و اطلاعات مربوط به مزایده از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیراز قابل مشاهده می باشد.                                                                                                 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۸۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز