فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه مسکونی زمرد

  نوبت اول: 18/09/1399    روزنامه: خبر جنوب                                                              
  نوبت دوم: 19/09/1399    روزنامه: خبرجنوب
 شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه­گذاری در احداث پروژه مسکونی زمرد واقع در شهر شیراز، محدوده شهرداری منطقه 4، میدان بسیج (فلکه فرودگاه سابق)، کوچه 40، از طریق مناقصه و به روش سرمایه گذاری اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل و ارائه رسید واریز مبلغ 000/000/1 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز، جهت اخذ اسناد مناقصه شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36362423-071 داخلی 303 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
1- ارزش کل پروژه، آورده و سهام پایه طرفین :
 مجموع ارزش کل پروژه مبلغ 561/423/632/263 ریال (دویست و شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و دو میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و پانصد و شصت و یک ریال) شامل:
1-1- آورده شهرداری:
مجموع آورده شهرداری مبلغ  561/923/975/113 ریال (یکصد و سیزده میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و پانصد و شصت و یک ریال) شامل:
الف) عرصه پروژه به مساحت 982 مترمربع از پلاک ثبتی 10/1754 بخش 4 شیراز که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهای آن با کاربری مسکونی از قرار هر مترمربع 000/000/110ریال (یکصد و ده میلیون ریال) که جمعاً‌ معادل 000/000/020/108 ریال (یکصد و هشت میلیارد و بیست میلیون ریال) ارزیابی گردیده است.
ب) عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه به 561/923/955/5 ریال (پنج میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و پانصد و شصت و یک ریال) می باشد. 
1-2- آورده سرمایه گذار:
مجموع آورده سرمایه گذار شامل هزینه کامل طراحی و اجرای پروژه تا مرحله تکمیل 100% پروژه، مطابق با جدول مصالح مصرفی، موافقت اصولی و تعهدات و هزینه های مندرج در قرارداد پیوست اسناد مناقصه، به مبلغ  000/500/656/149 ریال (یکصد و چهل و نه میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال) برآورد گردیده است.           
1-3-سهام پایه طرفین:
 سهم پایه شهرداری شیراز در این پروژه 61/45% و سهم پایه سرمایه گذار 39/54% می باشد که سرمایه گذار باید بر مبنای اسناد مناقصه، پیشنهاد قدرالسهم خود را از پروژه جهت مشارکت و سرمایه گذاری، پایین تر از 39/54% اعلام نماید.
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/650/272/5 ریال (پنج میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال) بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریزی نقدی به حساب سپرده 700792992284  بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز می باشد.
3- مدت کل قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت:
مدت زمان  قرارداد مشارکت 24 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد شامل: تهیه و تأیید نقشه های فاز یک معماری، سازه و تأسیسات با رعایت نظریه و تأیید کمیسیون معماری به مدت سه ماه، صدور پروانه ساختمانی یک ماه، اجرای پروژه هجده ماه و اخذ پایان کار دو ماه می باشد.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به شهرداری تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 01/ 10/1399 به آدرس مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
5- زمان برگزاری کمیسیون مناقصه و بازگشایی پاکات ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 03/10/1399 و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد که حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد.
6- مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، می بایست به مدت سه ماه باشد.
7- شرکت کنندگان در مناقصه باید حداقل 65 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به جدول ارزیابی صلاحیت فنی و مالی را کسب نمایند.
8- درصورتی که برندگان اول و دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9- تضمین حسن انجام تعهدات دوره مشارکت (طراحی، ساخت، اخذ پایانکار و ...) و رعایت مفاد قرارداد:
برنده مناقصه باید معادل پنج درصد ارزش کل پروژه را به مبلغ 000/000/182/13 ریال (سیزده میلیارد و صد و هشتاد و دو میلیون ریال) نقداً و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی (بدون قید و شرط و قابل تمدید) در موعد مقرر قانونی(حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ برنده مناقصه)، قبل از زمان انعقاد قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهدات پرداخت یا تودیع نماید.
10- هزینه های آگهی روزنامه، کارشناس رسمی دادگستری و تهیه طرح سرمایه گذاری به عهده برنده می باشد.
11- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
12- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
14- درصد پیشنهادی سرمایه گذار باید مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
                                                                                                                          روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۲۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز