فراخوان

فراخوان مناقصه عمومی انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه شهر بازی بوستان های جنت و نماز

  نوبت اول: 14/4/1399    روزنامه: خبر جنوب                                                                      نوبت دوم: 15/4/1399    روزنامه: خبرجنوب
                                   
 شهرداری شیراز در نظر دارد طراحی، خرید و نصب و احداث شهر بازی بوستان های جنت (واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار) و نماز (واقع در محدوده شهرداری منطقه یازده) تا مرحله تکمیل و بهره برداری از آن را براساس برنامه فیزیکی پیوست اسناد مناقصه و ضوابط و مقررات شهرداری از طریق مناقصه دوره بهره برداری و به روش سرمایه گذاری B.O.L.T ( ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال اموال غیر منقول) انجام دهد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل و ارائه رسید واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز، جهت اخذ اسناد مناقصه شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36362423-071 داخلی 307 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
 1. مشخصات پروژه ها :
 
ردیف
 
نام پروژه
هزینه احداث پروژه تا مرحله شروع بهره برداری
(ریال)
مدت زمان احداث و اخذ مجوز های لازم (ماه) مدت زمان بهره برداری از پروژه
(ماه)
مبلغ پایه اجاره ماهیانه سال اول دوره بهره برداری (ریال) سپرده شرکت در مناقصه
(ریال)
 
آدرس پروژه
1 شهر بازی بوستان نماز 000/000/173/60 9 120 000/000/100 000/650/008/3 بلوار رسول اعظم، بوستان نماز
2 شهر بازی بوستان جنت 000/000/513/63 9 120 000/000/100 000/650/175/3 بلوار امیرکبیر، خیابان فرزدقی، بوستان جنت
 
 
**مساحت تقریبی عرصه پروژه شهر بازی بوستان نماز  2048 متر مربع و مساحت تقریبی پروژه شهر بازی بوستان جنت 2090 متر مربع می باشد.
 1.  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق باید بصورت نقد به حساب سپرده شماره  700792992284 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز واریز و یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.
 2. امکان ارائه پیشنهاد برای هر یک از ردیف های جدول فوق  توسط شرکت کنندگان در مناقصه وجود دارد. در صورت ارائه پیشنهاد جهت تمامی ردیف ها، مبلغ سپرده شرکت می بایست در قالب دو فقره فیش واریز نقدی یا ضمانتنامه مجزا طبق مبلغ مندرج در جدول فوق باشد.
 3. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به شهرداری تا ساعت 13روز پنج شنبه مورخ 26/ 04/1399 به آدرس مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
 4.  زمان برگزاری کمیسیون مناقصه و بازگشایی پاکات ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 29/04/1399 و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد که حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد.
 5.  مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، می بایست به مدت سه ماه باشد.
 6. شرکت کنندگان در مناقصه باید حداقل 65 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به جدول ارزیابی صلاحیت فنی و مالی را کسب نمایند.
 7. درصورتی که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 8. تضمین حسن انجام تعهدات و رعایت مفاد قرارداد:
برنده مناقصه باید معادل ده درصد ارزش کل پروژه برای هر کدام از ردیف های مندرج در جدول فوق را                                                                                                                                                                          نقداً و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی (بدون قید و شرط و قابل تمدید) در موعد مقرر قانونی(حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ برنده مناقصه)، قبل از زمان انعقاد قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهدات پرداخت یا تودیع نماید. همچنین تضمین دوره بهره برداری از پروژه و نحوه آزاد سازی تضامین مذکور طبق مفاد مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
 1.  هزینه های آگهی روزنامه، اخذ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه طرح سرمایه گذاری به عهده برنده می باشد.
 2.  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
 3.  به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4.  شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 5.  مدت بهره برداری پیشنهادی سرمایه گذار از پروژه باید مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
 6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 
                                                                                                                          روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۲۸۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز