فراخوان

فراخوان انتخاب سرمایه گذار
نوبت اول: 21/03/99                                    
 نوبت دوم:22/03/99
 
شهرداری شیراز در نظر دارد طراحی، ساخت،تکمیل، بهره برداری، اجاره وانتقال پروژه های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای 50% به شرح جدول ذیل را به روش سرمایه گذاری B.O.L.T (ساخت، بهره برداری، اجاره وانتقال) از طریق مناقصه دوره بهره برداری به  سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل، جهت اخذ اسناد مناقصه، شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده و ارائه رسید واریز مبلغ 500،000 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز به آدرس شیراز،بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36362423-071 داخلی 303 تماس حاصل نمایند.
 
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول فوق می‌باشد که‌ باید بصورت نقد به حساب سپرده شماره  700792992284 نزد بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز واریز و یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.
 
2- امکان ارائه پیشنهاد برای هر یک از ردیف های جدول فوق  توسط شرکت کنندگان در مناقصه وجود دارد. در صورت ارائه پیشنهاد جهت تمامی ردیف ها، مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت مجموع مبالغ ذکر شده در جدول فوق می باشد.
3- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به شهرداری، ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 05/04/99 می باشد.
4- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 07/04/99 و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد.
6- مدت اعتبار پیشنهاد ها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، باید به مدت سه ماه باشد .
7- پرداخت هزینه آگهی و کارشناس رسمی دادگستری و تهیه بسته سرمایه گذاری به عهده برنده خواهد بود.
8- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
9- اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به متقاضیان توزیع می گردد. 
10- کمیسیون مناقصه از روز قرائت پیشنهادها، حداکثر ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نظر خود را در خصوص برنده اعلام می‌نماید و در موارد استثنایی ممکن است این مهلت با جلب نظر شهردار شیراز تا ده روز دیگر تمدید شود.
11- چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد ‌شد.
12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
13- تضمین حسن اجرای تعهدات دوره ساخت و تکمیل و بهره برداری و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۱۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز