فراخوان

آگهی تجدید مناقصه

فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار

نوبت اول:     1398/6/2                                                                    نوبت دوم:    1398/6/3
         روزنامه:  خبر جنوب                                                                            روزنامه: خبر جنوب
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در احداث پروژه تجاری و مسکونی صلح یک واقع در شهر شیراز، محدوده شهرداری منطقه 4، بلوار عدالت، بلوار صلح، نبش کوچه 28، با برآورد کل پروژه به مبلغ  ریال از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل و ارائه رسید واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 2710 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز، جهت اخذ اسناد مناقصه شخصاً و یا از طریق معرفی نماینده به آدرس شیراز، بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز کد پستی 7196698893 مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 36362423-071  داخلی 326 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
1- آورده طرفین :
1-1- آورده شهرداری:
مجموع آورده شهرداری مبلغ 19/633/062/000 ریال (نوزده میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون و شصت و دو هزار ریال) شامل زمین متعلق به شهرداری به مساحت 313/8 مترمربع باقیمانده از پلاکهای ثبتی 2142/1133 و 2142/1134 بخش 4 شیراز که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری بهای آن با کاربری تجاری مسکونی از قرار هر متر مربع  30/000/000 ریال و جمعاً‌ معادل  9/414/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و عوارض صدور پروانه ساختمانی پروژه به مبلغ 10/219/062/000 ریال می باشد.
 1-2- آورده سرمایه گذار:
هزینه کامل طراحی و اجرای پروژه تا مرحله اتمام و بهره برداری شامل: هزینه خدمات مهندسی اعم از طراحی نقشه های فاز 1و 2 معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی، نظارت سازه، تاسیسات، نقشه برداری و معماری، تصویب طرح‌ها و استعلامات مرتبط با صدور پروانه ساختمانی، تجهیز کارگاه، هزینه کلیه آزمایشات کنترل کیفی و سایر هزینه های مرتبط با طراحی، نظارت و اجرا و خرید و نصب انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز و تلفن و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مرتبط با صدور پروانه ساختمانی(حق بیمه ساختمانی) و همچنین بیمه‌های لازم از جمله مسئولیت مدنی، آتش سوزی، زلزله، تمام خطرات پروژه و غیره و کلیه کسورات و پرداخت‌های قانونی مرتبط و تهیه مصالح، تامین تجهیزات و ساخت پروژه شامل پارکینگ به مساحت 313/8 مترمربع، تجاری به مساحت 194/8 متر مربع ، حریم تجاری54 متر مربع، بالکن تجاری 97متر مربع، مسکونی به مساحت 941/4 متر مربع، بالکن روبسته80 متر مربع، بالکن روباز 60 متر مربع و سایر مشاعات به مساحت 85 متر مربع جمعاً به مساحت 1826 متر مربع به انضمام اجرای فضای سبز و محوطه سازی (بر اساس اعلام شهرداری منطقه 4)، تامین منابع آب زمینی و هوایی، تامین پست برق مورد نیاز طرح و دیوار گذاری، مطابق با جدول مصالح مصرفی و موافقت اصولی پیوست اسناد مناقصه و سایر هزینه های مرتبط جمعاً به مبلغ 29/039/500/000 ریال (بیست و نه میلیارد و سی و نه میلیون و پانصدهزار ریال) برآورد گردیده است.
2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 2/450/000/000 ریال(دو میلیارد و چهار و پنجاه صد میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریزی نقدی به حساب سپرده  700792992284  بانک شهر شعبه قصردشت بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز می باشد.
3- مدت کل قرارداد مشارکت:
مدت زمان قرارداد مشارکت 18 ماه از تاریخ انعقاد (شامل: تهیه و تائید نقشه‌های فاز یک معماری، سازه و تاسیسات با رعایت نظریه و تأیید کمیسیون معماری به مدت یک ماه، صدور پروانه ساختمانی یک ماه ، اجرای پروژه پانزده ماه و اخذ پایانکار یک ماه ) می باشد.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به شهرداری تا ساعت  13 روز پنج شنبه مورخ 1398/6/14 به آدرس مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
5- زمان برگزاری کمیسیون مناقصه و بازگشایی پاکات ساعت 8/30 روز شنبه مورخ 1398/6/16 و مکان آن واقع در شهر شیراز، ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز – سالن اجتماعات طبقه همکف می باشد که حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنها در کمیسیون مناقصه مجاز می باشد.
6- مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد، می بایست به مدت سه ماه باشد.
7- شرکت کنندگان در مناقصه باید حداقل 65 امتیاز از 100 امتیاز مربوط به جدول ارزیابی صلاحیت فنی و مالی را کسب نمایند.
8- درصورتی که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
9- تضمین حسن اجرای تعهدات دوره مشارکت (طراحی، ساخت، اخذ پایانکار و ...) و رعایت مفاد قرارداد:
برنده مناقصه باید معادل پنج درصد ارزش کل پروژه را نقداً و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی (بدون قید و شرط و قابل تمدید) در موعد مقرر قانونی(حداکثر یک هفته بعد از ابلاغ برنده مناقصه)، قبل از زمان انعقاد قرارداد بابت تضمین حسن انجام تعهدات پرداخت یا تودیع نماید. (به همراه کپی ضمانتنامه)
10- هزینه های آگهی روزنامه،کارشناس رسمی دادگستری و تهیه طرح سرمایه گذاری به عهده برنده می باشد.
11- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
12- به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب
 اثر داده نخواهد شد.
13- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
14- - درصد پیشنهادی باید مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 
 
                                                                                                                        روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز
 
 
 
 
 
 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۳۲۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز