logoSSMتاریخ درج : دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
فراخوان فروش سهم از پروژه مجتمع فردوس شهید دوران
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش سهم خود از پروژه مجتمع فردوس شهید دوران اقدام نماید
آگهی مزایده عمومی 001/99
نوبت اول: یکشنبه مورخ 99/12/10روزنامه های خبر جنوب
نوبت دوم:  دوشنبه مورخ 99/12/11روزنامه های خبر جنوب
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش سهم خود از پروژه مجتمع فردوس شهید دوران با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید پس از نشر اولین آگهی، جهت اخذ اسناد مزایده شخصاً و یا با در دست داشتن معرفی نامه (جهت اشخاص حقوقی) و ارائه رسید واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 2710 نزد بانک شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز به آدرس شیراز،بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز (کد پستی 7196698893) مراجعه نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 36362423-071 داخلی 303 تماس حاصل نمایند.
 
پروژه کاربری متراژتقریبی قیمت پایه کارشناسی (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
مجتمع فردوس شهید دوران مسکونی- خدماتی- تجاری 5/26851 متر مربع 1,272,085,783,800 64,000,000,000
 
 
شرایط مزایده:
  1. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بر اساس مبلغ مندرج در جدول فوق الذکر به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا فیش واریز نقدی به حساب سپرده شماره 700792992284 بانک شهر شعبه قصردشت واریز و ارایه نمایند.
  2. نحوه پرداخت بهای مورد مزایده در اسناد مزایده تشریح شده است.
  3. نفرات اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  4. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت ج بصورت لاک و مهر شده تسلیم شود.
  5. از تاریخ انتشار اولین آگهی اسناد مزایده توزیع می گردد.
  6. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14روز یکشنبه به تاریخ 99/12/24می باشد.
  7. محل تسلیم پیشنهادات شیراز،بلوار شهید چمران، ابتدای بلوار شاهد، سمت راست بعد از ایستگاه آتش نشانی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز می باشد.
  8. بدیهی است هزینه انتشار آگهی، کارشناسی و سایر هزینه های متعلقه، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
  9. شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است، در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
10- به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و تحویل شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- تاریخ بازگشایی پاکتها و تشکیل کمیسیون مزایده: پیشنهادات واصله راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 99/12/26در محل ساختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری به آدرس ابتدای بلوار چمران باز خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آن­ها در کمیسیون بلامانع می باشد.
12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها و مراکز استان ها می باشد.
13- تهاتر بهای ملک مورد مزایده با هر نوع اوراق بستانکاری و مطالبات قطعی شده اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده امکان پذیر نمی باشد.
14- این مزایده مشمول مصوبه شماره 1526/95/ص تاریخ 1395/3/18شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشد.
15- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده پیش بینی شده است.
 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
خدمات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
پیوندها

آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۴۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۱۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۷۸۵۳۳ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز می باشد