فرصت های سرمایه گذاری

هتل پارک 57هکتاری پارک پرندگان 580 هکتاری مرکز خرید و تجاری مجتمع ایستگاهی قهرمانان
آکواریوم پارک 57 هکتاری

هایپرمارکت شهرک سعدی

پارک تفریحی چنار راهدار

پردیس سینمایی مجتمع ایستگاهی ترمینال مدرس

مجموعه ورزشی درمانی مجتمع ایستگاهی قهرمانان

تله کابین

مرکز همایش ها و برج اداری مجتمع ایستگاهی قهرمانان

رستوران و هتل مجتمع ایستگاهی قهرمانان

 

شهربازی پارک 580 هکتاری

ایستگاه های پمپ بنزین های خطی

 
 
هتل پارک 57 هکتاری
 
این پروژه با مساحت عرصه 15000 متر مربع واقع در منطقه10 شهرداری شیراز با کاربری اقامتی و گردشگری در زیر بنای36000 متر مربع در موقعیت اراضی پارک 57 هکتاری در بلوارحسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 1000میلیارد ریال می باشد BOT). یا  (BOLT
 
 
 
پارک پرندگان 580 هکتاری
 
این پروژه با مساحت عرصه 10000 متر مربع واقع در منطقه ده شهرداری شیراز با کاربری تفریحی ،خدماتی در موقعیت اراضی پارک 580 هکتاری دراک در بلوار حسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 180 میلیارد ریال می باشد. BOT). یا  (BOLT
 
 
 
آکواریوم پارک 57 هکتاری
 
این پروژه با مساحت عرصه 5000 متر مربع واقع در منطقه 10شهرداری شیراز با کاربری تفریحی و خدماتی در زیر بنای 6000متر مربع در موقعیت اراضی پارک 57 هکتاری در بلوار حسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین-عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 400 میلیارد ریال می باشد  BOT) .یا (BOLT
 
 
پردیس سینمایی
 
این پروژه با مساحت عرصه 6000 متر مربع واقع در منطقه 10شهرداری شیراز با کاربری تفریحی ،فرهنگی در زیر بنای 13000متر مربع در موقعیت اراضی پارک 57 هکتاری در بلوار حسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین- عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 300 میلیارد ریال میباشد ).مشارکت مدنی(
 
 
 
مجتمع ایستگاهی ترمینال مدرس
 
این پروژه واقع در منطقه 2 شهرداری شیراز با کاربری تجاری ،ایستگاهی در بلوار مدرس ،ترمینال مدرس طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 1680 میلیارد ریال می باشد. )مشارکت مدنی(
 
 
تله کابین
 
این پروژه واقع در منطقه 10 شهرداری شیراز با کاربری تفریحی ،خدماتی و گردشگری در موقعیت اراضی پارک 57 هکتاری دربلوار حسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 2810میلیارد ریال می باشد BOT) یا  (BOLT
 
 
شهربازی پارک 580 هکتاری
 
این پروژه با مساحت عرصه 200000 متر مربع واقع در منطقه ده شهرداری شیراز در موقعیت اراضی پارک 580 هکتاری دراک که با کاربری تفریحی - خدماتی طراحی گردیده ارزش کل پروژه 4000 میلیارد ریال می باشدBOT) یا  (BOLT
 
 
مرکز خرید و تجاری مجتمع ایستگاهی قهرمانان
 
این پروژه با مساحت عرصه 89723 متر مربع واقع در منطقه 9 شهرداری شیراز ، ورودی شهرک میانرود خیابان ساحلی با کاربری تجاری در زیر بنای 63205 متر مربع طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 1000 میلیارد ریال می باشد)مشارکت مدنی(
 
 
هایپرمارکت شهرک سعدی
 
این پروژه با مساحت عرصه 6500 مترمربع واقع در منطقه 3شهرداری شیراز با کاربری تجاری در شهرک سعدی بعد از تونل سعدی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین- عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 300 میلیارد ریال میباشد).مشارکت مدنی(
 
 
پارک تفریحی چنار راهدار
 
این پارک طولی در منطقه 9 شهرداری شیراز واقع شده و ازناحیه دروازه ورودی غرب شیرازشروع و در امتداد حاشیه رودخانه سلطان آباد به طول 17 کیلومترازبند چنار راهدار تا محله مهدی آباد ادامه دارد .شهرداری شیرازبا طراحی این مسیر به عنوان پارک طولی در 5 پهنه فرهنگی - هنری , اجتماعی , ورزشی , فناوری و طبیعت با ساماندهی مسیر حرکت این آبها , منطقه چنار راهدار را به محلی مناسب و مفرح جهت گردشگری تبدیل نموده است , در طراحی این پارک در کنار جاذبه آب و حوضچه های طبیعی آب و سایر عناصر مکمل همچون رستورانها محل بازی کودکان , پارکینگ و... با فاصله ای کم از ورودی غرب شیرازجهت استفاده شهروندان و مسافران تدارک دیده شده است که عنوان بلندترین پارک طولی را به خود اختصاص داده و در مرحله مطالعات طرح های سرمایه گذاری جهت ارائه به سرمایه گذاران در 5 پهنه مذکور می باشد .
 
 
مجموعه ورزشی درمانی مجتمع ایستگاهی قهرمانان
 
این پروژه با مساحت عرصه 89723 متر مربع واقع در منطقه 9 شهرداری شیراز ، ورودی شهرک میانرود خیابان ساحلی با کاربری ورزشی ، درمانی در زیر بنای 35000 متر مربع طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 600 میلیارد ریال می باشد . (BOT یا  (BOLT
 
 
مرکز همایش ها و برج اداری مجتمع ایستگاهی قهرمانان
این پروژه با مساحت عرصه 15000 متر مربع واقع در منطقه 10 شهرداری شیراز با کاربری اقامتی وگردشگری در زیر بنای 36000 متر مربع در موقعیت اراضی پارک 57 هکتاری در بلوار حسینی الهاشمی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین – عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی  1000 میلیارد ریال می باشد . (BOLT یا BOT ) .
 
 
 
رستوران و هتل مجتمع ایستگاهی قهرمانان
این پروژه با مساحت عرصه 89723 متر مربع واقع در منطقه 9 شهرداری شیراز ، ورودی شهرک میانرود خیابان ساحلی با کاربری گردشگری ، اقامتی در زیربنای 82959 متر مربع طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین - عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 1950 میلیارد ریال می باشد .(  BOTیا BOLT )
 
 
ایستگاه های پمپ بنزین های خطی
این پروژه واقع در کل سطح شهر شیراز با کاربری خدماتی طراحی گردیده که ارزش کل پروژه شامل قیمت زمین -عوارض و هزینه ساخت به صورت تقریبی 600 میلیارد ریال می باشد. (مشارکت مدنی)
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۸۹۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز