پروژه های در حال اجرا

مجتمع مسکونی رشد(احمدآباد) مجتمع تجاری و اداری ستارخان    (شیرازمال) مجتمع پارکینگ تجاری ورزشی صلاحی مجتمع مسکونی فردوس شهید دوران مجتمع پارکینگ تجاری بیت المقدس (آذین) مجتمع مسکونی فرهنگیان


 
مجتمع مسکونی رشد(احمدآباد)
  آدرس پروژه: بلوارامیرکبیر، میدان احمدآباد- خیابان یاوران شرقی- خیابان رشد
مساحت زمین( متر مربع ) : 1094/5
سهم شهرداری (درصد): %31/25
سهم شریک(درصد): %68/75
درصد پیشرفت فیزیکی:68.50%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
طبقه 1- (دردوبلوک )  پارکینگ وانباری 670/22 1 24 پارکینگ
14 انباری
طبقه همکف (در دوبلوک) پارکینگ وانباری وتجاری 434/9 1 10 پارکینگ
انباری  2
تجاری 4
طبقه اول الی پنجم   مسکونی 2754/1 5 30
طبقه1- وهمکف واول الی پنجم وطبقه ششم دردوبلوک متفرقه(راهرو وراه پله ورامپ وتراس مسقف وسرپله ولابی وسالن اجتماعات وموتورخانه) 808/13 _
جمع کل زیربنا 4667/35  
 
   
 
مجتمع تجاری و اداری ستارخان    (شیرازمال)
آدرس پروژه: بلوار ستارخان- جنب بیمارستان دکتر خدادوست
مساحت زمین( متر مربع ) : 4921/48
سهم شهرداری (درصد): %50/38
سهم شریک(درصد): %49/62
درصد پیشرفت فیزیکی:27%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
1- و همکف  تجاری 2644 2 51
4- و3- و 2-و1- پارکینگ 12402 3 414
اول الی ششم دفترکار 13292 6 102
متفرقه راه پله و راهروورامپ 1499 ---- ----
جمع کل زیربنا 29837  
 
 
 
مجتمع پارکینگ تجاری ورزشی صلاحی
آدرس پروژه: خیابان زند- جنب پاساژ کاخ نور
مساحت زمین( متر مربع ) : 1086/13
سهم شهرداری (درصد): %20/80
سهم شریک(درصد): %79/20
درصد پیشرفت فیزیکی:58.5%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
4- و 3- و 2- و سوم الی هشتم پارکینگ 9189 9 265
1- و همکف و 1+ تجاری 3063 3 61
2+ ورزشی 1021 1 1
نهم خرپشته 87 1 1
متفرقه بالکن روبسته 42
جمع کل زیربنا 13402    
 
 
مجتمع مسکونی فردوس شهید دوران
آدرس پروژه: خیابان شهید دوران- زمین کارخانه ملامین سازی سابق
مساحت زمین( متر مربع ) : 41171
سهم شهرداری (درصد): %19/60
سهم شریک(درصد): %80/40
درصد پیشرفت فیزیکی : 5.20%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
1- و همکف پارکینگ 24600 1 820
800واحددرتعداد14تا16 طبقه مسکونی ومشاعات 102300 16 800
همکف تجاری(هایپرمارکت) 6200 1 ----
2طبقه بهداشتی(درمانگاه) 1650 2 ----
1طبقه درطبقه دوم تفریحی(شهربازی) 2830 1 ----
-------- آموزشی(فرهنگسرا+مهدکودک+هنری) 2850 1 ----
-------- مذهبی(مسجد) 1045 1.5 ----
-------- متفرقه 1225 ---- ----
جمع کل زیربنا 142700  
 
 
 
مجتمع پارکینگ تجاری بیت المقدس (آذین)
آدرس پروژه: چهار راه مشیر- ابتدای خیابان قاآنی شمالی
مساحت زمین( متر مربع ) : 4170/20
سهم شهرداری (درصد): طبقات پارکینگ +تعداد15واحد تجاری +تعداد7 واحدانبارتجاری (معادل54/41 %)
سهم شریک(درصد): %/4658
درصد پیشرفت فیزیکی :78%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
2- انباری تجاری 3606/8 1 51
1- و همکف ونیم طبقه همکف تجاری   2/5  89واحد تجاری و22 واحد بالکن تجاری
1الی4 و پشت بام پارکینگ روبسته+روباز 3508+14244/4 1+4 495
جمع کل زیربنا 26592/05  
 
   
مجتمع مسکونی فرهنگیان
  آدرس پروژه: شهرک فرهنگیان خیابان رشدانتهای کوچه24 خیابان آرامش حدفاصل کوچه 3و5
مساحت زمین( متر مربع ) : 1196
سهم شهرداری (درصد): 34/26%
سهم شریک(درصد): 65/74%
درصد پیشرفت فیزیکی :40%
 
مشخصات فیزیکی
شماره طبقات کاربری مساحت زیر بنا تعداد طبقات تعداد واحد
(متر مربع)
طبقه 1- وهمکف  پارکینگ 808/6 2 35
طبقه همکف تجاری 380/1 1 10
طبقه اول ودوم وسوم   مسکونی 2030/7 3 21
طبقه1- وهمکف واول ودوم وسوم وچهارم سایر (راهرو وراه پله وآسانسوروسرایداری وسرپله ولابی وسالن اجتماعات وموتورخانه) 775/8 5 _
جمع کل زیربنا 3995/2   
 

 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۱۰۰۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز