ساختار سازمانی

 07136363008-07136363007-07136357747 : شماره تماس سازمان

 
دفتر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
ghaledar.h@shiraz.ir                               مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری  آقای مهندس قلعه دار
  200 مسئول دفتر سازمان سرمایه گذاری آقای دری
 
 
واحد مالی اقتصادی
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
                                  303 معاون مالی و اقتصادی آقای معصومی
  252 مسئول امور تحلیل فرصت های اقتصادی آقای شاهسونی
  307 کارشناس حسابداری آقای قاسمی
  306 کارشناس حسابداری آقای ذوالعدل
  305 کارپرداز آقای حجی
  308 انباردار آقای مرادی
 
 
واحد فنی
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  300 معاون فنی سازمان آقای کاظمی
  211 مسئول امور مطالعات و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری آقای فراشائیان
  329 کارشناس شهرسازی آقای حبیبی
  326  کارشناس فنی آقای مرادی
  317  کارشناس فنی خانم رضایی
 
 
واحد نظارت
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  206 مشاور و مدیر واحد نظارت آقای ولدان
   328 کارشناس نظارت آقای بساطی فر
 
 
واحد منابع انسانی و IT
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  204 مسئول منابع انسانی آقای رئوفت
  122 مسئول IT خانم زادگان
  217 مسئول دبیرخانه خانم رحیمی
  216 متصدی دبیرخانه خانم پورمهدی
 
 
واحد حقوقی
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  324 مسئول حقوقی آقای شفاعتیان
  324 کارشناس حقوقی آقای فلاح زاده
 
 
واحد روابط عمومی
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  203 مسئول روابط عمومی و بین الملل خانم سیمایی
  123 کارشناس روابط عمومی خانم خلقی
 
 
واحد املاک
ایمیل شماره داخلی سمت نام و نام خانوادگی
  309 مسئول املاک آقای زارع خفری
 
 
 

منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۶۱۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز