دانلود فایل اطلاعات مجتمع ایستگاهی میرزای شیرازی
 
آدرس: 
در راستای محور شمال غرب شیراز (بلوار میرزای شیرازی تا ایستگاه راه آهن)
   
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز