مساحت عرصه : 28 هکتار
کاربری: چند منظوره، مجموعه اداری و گردشگری
آدرس: منطقه چهار شهرداری شیراز، شرق کمربندی شیراز و شمال بلوار امیرکبیر در اراضی کارخانه سیمان

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز