دانلود فایل اطلاعات مجتمع مسکونی فرهنگی تجاری سهراب سپهری
 
مساحت عرصه : 
9317 متر مربع
کاربری:  تجاری- ورزشی- فرهنگی- مسکونی
زیربنا:  32856 متر مربع
آدرس:  منطقه 11 شهرداری شیراز
       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز