تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس چهار
مساحت عرصه 392 متر مربع
زیربنا 306/8 مترمربع
آدرس:  خیابان قصردشت بر روی خروجی تاسیسات قطار شهریS4
 
 
  تجاری خروجی تاسیسات قطارشهری اس پنج
مساحت عرصه : 646 متر مربع
زیربنا : 448 مترمربع
آدرس: خیابان قصردشت بر روی خروجی تاسیسات قطار شهریS5

       سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز