بسته های سرمایه گذاری
حجم سرمایه گذاری:65 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.T / B.O.L.T
 کاربری:تجاری- گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:140 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.L.T
 کاربری:تفریحی-گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:بیش از 2000 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی (B.O.L.T- B.O.T)
 کاربری:تفریحی- گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:600 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.T / B.O.L.T
 کاربری:تفریحی-گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:4500 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.T / B.O.L.T
 کاربری:گردشگری و تفریحی
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:.
 نوع مشارکت:مدنی
 کاربری:تجاری، رستوران، سینما، آمفی تئاتر، پارکینگ
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:1000 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.T
 کاربری:حمل و نقل
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:.
 نوع مشارکت:B.O.T/ B.O.L.T
 کاربری:تجاری، ورزشی، بانک، شهر بازی، پارکینگ
 مالک:شهرداری شیراز
 
۱ ۲ ۳ ۴