بسته های سرمایه گذاری
حجم سرمایه گذاری:700میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:فرهنگی
 مالک:اوقاف- شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:35000 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافق با سرمایه گذار
 کاربری:اداری-گردشگری-تجاری-درمانی-نمایشگاه
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:4300 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:B.O.L.T
 کاربری:گردشگری و تفریحی
 مالک:اوقاف-شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:تفریحی، تجاری، ورزشی
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:چند منظوره، مجموعه اداری و گردشگری
 مالک:
حجم سرمایه گذاری:
 نوع مشارکت:
 کاربری:
 مالک:
 
۱ ۲