بسته های سرمایه گذاری
حجم سرمایه گذاری:700میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:فرهنگی
 مالک:اوقاف- شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:25 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی B.O.L.T
 کاربری:تفریحی-گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:40 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی (B.O.L.T- B.O.T)
 کاربری:ورزشی - درمانی
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:270 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:تفریحی-گردشگری
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:4300 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:گردشگری و تفریحی
 مالک:اوقاف-شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:3 هزار میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:تجاری،اداری و خدماتی
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:210 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی (B.O.L.T- B.O.T)
 کاربری:حمل و نقل
 مالک:شهرداری شیراز
حجم سرمایه گذاری:1000 میلیارد ریال
 نوع مشارکت:توافقی
 کاربری:تاسیسات و تجهیزات
 مالک:شهرداری شیراز
 
۱ ۲ ۳