نام و نام خانوادگی :پست الکترونیک (ایمیل) :شماره تماس :شرح درخواست :
ارتباط با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
آدرس :